Актульні новини Фастова і Фастівського району

Про районний бюджет Фастівського району на 2019 рік

Рішення Фастівської районної ради сьомого скликання № 04-23-VІІ від 20 грудня 2018 року

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве ­самоврядування в Україні”, Фастівська районна рада вирішила:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи районного бюджету у сумі 301 896 947 грн, в тому числі доходи загального фонду 297 894 147  грн, доходи спеціального фонду бюджету в сумі 4 002 800 грн, згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 301 896 947 грн, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету в сумі 297 894 147 грн, видатки спеціального фонду районного бюд­жету в сумі 4 002 800 грн, згідно з додатком 3 до цього рішення;

повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету не передбачається, згідно з додатком 4 до цього рішення;

загальний та спеціальний фонди район­ного бюджету є збалансованими згідно з додатком 2 до цього рішення;

  залучення кредитів (позик) до спеціального фонду районного бюджету від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів у районному бюджеті не передбачається, згідно з додатком 8 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів ­районного бюджету у розмірі 40 000 гривень, що становить 0,013 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,17 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні тран­сферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати Фастівській районній державній адміністрації у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету, міського бюджету м. Фастів та бюджету Ковалівської ОТГ за рахунок трансфертів державного бюджету, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між сільськими, селищними бюджетами та головними розпорядниками коштів районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів, з подальшим затвердженням таких змін на сесії Фастівської районної ради.

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на ­будівництво, реконструкцію і реставрацію об‘єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об‘єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 62 389 100 грн згідно з додатком 7 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України, і трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, ­визначений пунктом 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеці­ального фонду районного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального ­фонду районного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу ­України.

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету:

1) згідно з пунктом 1 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) згідно з пунктом 2 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

3) згідно з пунктом 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

4) згідно з пунктом 9 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на заходи, визначені надава­чами відповідних субвенцій;

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду за їх економічною структурою:

– оплату праці працівників бюджетних установ (код 2210);

– нарахування на заробітну плату (код 2120);

– придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів (код 2220);

–  забезпечення продуктами харчування (код 2230);

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);

– поточні трансферти населенню (код 2730);

– поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

– фінансові послуги з розрахунково-касового обслуговування та оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою соціальних допомог (код 2240);

– оплату енергосервісу (код 2276).

 1. Відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів Фастівської районної адміні­страції в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Фастівській районній державній адміністрації в особі управління фінансів Фастівської районної адміні­страції отримувати у порядку, визначеному ­Кабінетом Міністрів України, позики на по­криття касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користуванням цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Надати право управлінню фінансів ­Фа­стівської районної державної адміністрації:

– укладати в установленому порядку угоди з Фастівським управлінням Державної казна­чей­ської служби України Київської області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на ­оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання ­продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах ­поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визна­ченим Кабінетом Міністрів України;

– в межах загального обсягу бюджетних ­призначень окремо за бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків ­бюджету;

– погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету району платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

– здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

 1. Головним розпорядникам коштів район­ного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними ко­штами у межах встановлених їм бюджетних ­повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, ­наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про бюджет від­повідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджет­ними програмами та показниками, бюджетні при­значення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встанов­ле­ними Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження ­таких документів;

5) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів ­обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Фастівській районній державній адміністрації у межах загального ­обсягу бюджетних призначень головного роз­порядника бюджетних коштів здійснювати ­пере­розподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюд­жету, а також збільшення видатків розвитку за ­рахунок зменшення інших видатків (окремо за ­загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів ­України, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансів (за виключенням питань резервного фонду районного бюджету) з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет і з подальшим затвердженням таких змін на сесії Фастів­ської районної ради.
 2. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 3. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до цього рішення є його невід‘ємною частиною.
 4. Апарату Фастівської районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення у десятиденний строк з дня його ухвалення відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного ­кодексу України.

19.Інші положення, що регламентують процес виконання районного бюджету:

1) Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

– забезпечити утримання чисельності пра­цівників та здійснення фактичних видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або ­планах використання бюджетних коштів.

– забезпечити у першочерговому порядку ­потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на ­проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, ­виходячи з обсягів відповідних бюджетних ­асигнувань;

– у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання ­бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Фастівському управлінню Державної казначейської служби України Київської області.

2) Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою, визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

 1. Встановити норматив відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств районної ради у розмірі 15 від­сотків. Частина чистого прибутку сплачується до загального фонду районного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році у строки,­ встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
 2. Керуючись п.20 Прикінцевих положень Бюджетного Кодексу України, затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам сіл, селищ на ­утримання дитячих дошкільних закладів, будинків культури та клубів на 2019 рік згідно із додатком 9 цього рішення. Кошти іншої субвенції, розраховані відповідно до формули, зазначені в додатку 5 цього рішення і пере­даються до сільських (селищних) бюджетів з 1 січня 2019 року.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Фастівської ­районної ради з питань бюджету та фінансів.

Г.П.Сиваненко, голова районної ради

З додатками до рішення можна ознайо­митися на офіційному сайті Фастівської районної ради http://fastiv-region.gov.ua